Työnohjaus on oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä työmenetelmä. Se on oman työn tutkimista ja kehittämistä systemaattisten työnohjausmenetelmien avulla. Työnohjauksessa tarkastellaan, jäsennetään ja etsitään työhön ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia, tunteita ja erilaisia näkökulmia.

Työnohjauksen tavoitteet määritellään esimiesten ja ohjaukseen osallistuvien kanssa, ja tavoitteiden tulee tukea yhteisön toimintaa. Työnohjauksen yleisenä tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja uudenlaista ajattelua ja ratkaisuja, jotta työn ja työntekijöiden kehittyminen mahdollistuu. Organisaation kasvu ja parempi työhyvinvointi ovat työnohjauksen välillisiä seurauksia.

Työnohjaaja ei ole tuomari, mutta työnohjaus voi työyhteisön ollessa vaikeassa tilanteessa luoda tilaa keskustelulle ja yhteisymmärryksen etsinnälle. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden ja yhteistyön parantamiseksi, oivalletaan ja opitaan sekä arvioidaan muutosta.

Työnohjauksena voidaan käyttää myös terapeuttista draamaa, jolloin kehittäminen kohdentuu koko yhteisöön, myös esimerkiksi asiakkaisiin tai palvelun/tuotteen käyttäjiin. Toimiessaan draamassa tuettaviensa rinnalla ja pohtiessaan havaitsemaansa työntekijä voi katsoa käsiteltävää teemaa, vuorovaikutusta tms. ilmiötä uudesta näkökulmasta. Onnistuneessa ja intensiivisessä draamatyöskentelyssä itsestä ja ryhmästä löytyy kykyjä, joista ei ennen tiedetty.

Tarinateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin muoto. Se on elävä ja luova työnohjaus- ja koulutusmenetelmä ja sitä voivat käyttää yhteisöt, yritykset, koulut ja seurakunnat esimerkiksi yhteisöllisten teemojen virittäjänä, ihmissuhteiden peilinä tai näkökulmien laajentajana. Tarinateatteri rakentuu työyhteisön ja esiintyvän ryhmän väliselle vuorovaikutukselle.

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjausta.

  Helsinki