Työnohjaus on oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Se on työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden ja erilaisten näkökulmien tarkastelua, jäsentämistä ja etsimistä. Työnohjauksen tavoitteet määritellään esimiesten ja ohjaukseen osallistuvien kanssa, ja tavoitteiden tulee tukea yhteisön toimintaa. Työnohjauksen yleisenä tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja uudenlaista ajattelua ja ratkaisuja työn kehittämiseksi ja näin edesauttaa organisaation kasvua ja työyhteisön hyvinvointia.

Työnohjaaja ei ole tuomari, mutta työnohjaus voi työyhteisön ollessa vaikeassa tilanteessa luoda tilaa keskustelulle ja yhteisymmärryksen etsinnälle. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden ja yhteistyön parantamiseksi, oivalletaan ja opitaan sekä arvioidaan muutosta.

Työnohjauksena voidaan käyttää myös terapeuttista draamaa, jolloin kehittäminen kohdentuu koko yhteisöön ja kehittyjiä ovat sekä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevat asiakkaat/potilaat/oppilaat tovereineen että tukea antavat osapuolet kuten esim. hoito-/palvelukodin tai oppilaitoksen opettajat. Toimiessaan draamassa tuettaviensa rinnalla ja pohtiessaan havaitsemaansa työntekijä voi katsoa käsiteltävää teemaa, vuorovaikutusta tms. ilmiötä uudesta näkökulmasta. Onnistuneessa ja intensiivisessä draamatyöskentelyssä itsestä ja ryhmästä löytyy kykyjä, joista ei ennen tiedetty.

Tarinateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin muoto. Se on elävä ja luova työnohjaus- ja koulutusmenetelmä ja sitä voivat käyttää yhteisöt, yritykset, koulut ja seurakunnat esimerkiksi yhteisöllisten teemojen virittäjänä, ihmissuhteiden peilinä tai näkökulmien laajentajana. Tarinateatteri rakentuu työyhteisön ja esiintyvän ryhmän väliselle vuorovaikutukselle.

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjausta.

Helsinki