Toimintaterapialla tuetaan asiakasta, jolla on kehityshäiriöstä, sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, osatyökykyiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapiasta.

Toimintaterapeutti käyttää tutkittuja menetelmiä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja tekee sen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi. Toimintaterapeutti osaa muokata fyysistä ja sosiaalista arkiympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessa itsenäisellä ja mielekkäällä tavalla.Tavoitteena on, että asiakas löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestä, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä, opiskella, leikkiä ja viettää rikasta vapaa-aikaa. Keinoja voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen tai arkiaskareiden harjoittelu.

Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemisessa.

Toimintaterapiaan tullaan usein maksusitoumuksella, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös itse maksavana. Kuntoutustarpeen arvioi terveyskeskuksen tai sairaalan toimintaterapeutti ja työryhmä päättää maksusitoumuksen myöntämisestä. Kunnissa ja kaupungeissa, joissa ei ole omaa toimintaterapeuttia, voidaan toimintaterapia-arvio toteuttaa maksusitoumuksella yksityisesti.

Toimintaterapiaan tarvitaan hoitavan lääkärin lähete silloin, kun on kyse lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tällöin apuvälineasioissa asiakas, hänen lähiomaisensa tai kotihoidontyöntekijä voi ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä toimintaterapeuttiin.

Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksen maksaa KELA, jolloin kuntoutusuunnitelman tekee hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava lääkäri toimintaterapia-arvion pohjalta. Lapsen tai nuoren vanhempi ottaa itse yhteyttä toimintaterapeuttiin ja kysyy vapaata terapiapaikkaa. Maksusitoumuksen järjestyttyä toimintaterapeutti ja asiakas sopivat ensimmäisestä tapaamisesta.

Maksusitoumus määrittelee toimintaterapian toteutusympäristön. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Lisätietoa: www.toimintaterapeuttiliitto.fi