Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta, nuorta tai aikuista. Puheterapia on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämistä ja käsitteiden selkiyttämistä. Asiakkaan haasteet voivat ilmetä kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Työkentän laajuuden vuoksi monet puheterapeutit ovat erikoistuneet tiettyjen osa-alueiden hoitamiseen.

Terapian keskeisenä lähtökohtana on hyvä ja toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Puheterapian tavoiteena on kehittää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapia kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin ja sisältää:

- tutkimukset ja terapia-arvion
- kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
- yksilö- ja/tai ryhmäterapian
- vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
- puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
- kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen.

Puheterapiatarpeen arviointi on yleensä 1-3 kerran jakso, jonka aikana haastattelun, havainnoinnin ja erilaisten testien avulla luodaan kuva asiakkaan puheesta, kielellisistä taidoista sekä kommunikointikyvystä ja sen vaikutuksesta arjessa selviytymiseen.Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu puheterapiatarpeen arvioon.

Puheterapiassa ohjataan ja tehdään yhteistyötä myös asiakkaan lähiympäristön kanssa. Käytetyt menetelmät riippuvat asiakkaan tilanteesta ja kuntoutustarpeesta. Mikäli asiakas ei kykene kunnolla kommunikoimaan puheen avulla, tutustuttaa terapeutti hänet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten (tuki)viittomiin, esine- tai kuvakommunikaatioon. Terapiassa käytetään aåuna myös tietokone- ja Ipad-sovelluksia.                                                                                                                              
 
Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.