Neuropsykiatrinen valmennus Nepsy on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on toiminnanohjaukseen liittyviä erityisvaikeuksia. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi. Tällaisia taitoja ovat mm. suunnittelu- ja organisointikyky, aloittamisen ja loppuunsaattamisen kyky ja ajanhallinta.

Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ADHD ja ADD, autismin kirjon häiriöt, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä, mutta käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä piirteitä ja niiden ilmenemismuotoja. Oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat olla myös seurausta vammautumisesta tai sairastumisesta. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa aikuisiällä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamisessa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien asiakkaiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen ja mahdollisimman itsenäisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsestä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen. Valmennuksessa on tärkeää tuottaa asiakkaalle myönteisiä kokemuksia ja hyödyntää asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelee asiakkaan iästä riippuen. Valmentaja voi olla tukemassa nuoren aikuisen itsenäistymisprosessia, kun taas pienen lapsen kanssa valmennuksen tavoitteena voi olla löytää keinoja vanhemmille lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on yleensä mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta.

Lisätietoa: www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi