Kuvataideterapiassa yhdistyy kuvallinen luomisprosessi ja terapia. Kuvataideterapiassa on mahdollista käsitellä itselle tärkeitä asioita, ajatuksia, tunteita tai tapahtumia turvallisessa ja tukea antavassa ympäristössä taiteellisen prosessin ja taidetöiden tarkastelun avulla. Kuvataideterapia ei vaadi kuvailmaisun erityistaitoja, halu oman elämän tarkasteluun ja into omilla käsillä tekemiseen riittää. Tavoitteena ei ole tehdä taiteellisesti korkeatasoisia kuvia, vaan tärkeämpää on luovan prosessin, kuvallisen tuotoksen ja niihin liittyvien tunteiden, ajatusten ja muistojen yhteinen tarkastelu. Terapiassa on merkityksellistä sekä potilaan kuvallinen työskentely että hänen suhteensa terapeuttiin. Ryhmäkuvataideterapiassa on merkittävää myös suhde ryhmän muihin jäseniin.

Kuvataideterapia on luovan terapian muoto, jossa kuvallista ilmaisua ja luovaa prosessia käytetään psyykkisten ja sosiaalisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Kuva on terapiassa kommunikaatio- ja ilmaisuväline, mutta sillä on myös itsenäinen, asiakkaan sisäistä maailmaa jäsentävä ja koostava tehtävä. Terapiassa itseilmaisu nähdään jo sinänsä hyvinvointia ja muutosta edistävänä tekijänä. Terapia suuntautuu elämänhalun vahvistamiseen, merkitystä ja identiteettiä edistävien kykyjen kehittämiseen sekä kyvykkyyteen löytää mielekkäitä ja luovia tapoja elää. Tähän liittyy uusien voimanlähteiden etsiminen tai yhteyden saaminen unohtuneisiin voimaa antaviin asioihin. Kuvataideterapia soveltuu myös oman kasvun välineeksi, itsetietoisuuden lisääjäksi ja luovuuden rikastuttajaksi.

Kuvataideterapia sopii esimerkiksi asiakkaille, jotka kärsivät vuorovaikutusongelmista, masennuksesta, syömishäiriöistä, akuuteista kriiseistä, pitkäaikaissairaudesta, työttömyydestä, työuupumuksesta ja stressistä, peloista tai kiusaamisesta. Se sopii erityisen hyvin myös asiakkaille, joille sanojen löytäminen on vaikeaa tai sanoja ei ole lainkaan (esim. puhumattomuus, dysfasia, autismi). Kuvataidepsykoterapia- ja kuvataideterapialähtöisiä menetelmiä voidaan myös soveltaa ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja työnohjauksessa.

Kuvataideterapiaa toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja perheterapiana. Kuvataidepsykoterapiaa (terapeutilla on myös psykoterapeutin pätevyys) voidaan toteuttaa kaikkien keskeisten psykoterapian teoriasuuntausten mukaisesti.

Lisätietoa: www.suomentaideterapiayhdistys.fi

Helsinki