Kognitiivisessa terapiassa autetaan asiakasta itse oivaltamaan ja ymmärtämään omaa kokemusmaailmaa ja toimintatapoja ja löytämään keinoja näiden muuttamiseen hyvinvointia edistävään suuntaan.

Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on asiakkaan henkilökohtainen ja ainutkertainen kokemus. Terapiassa tutkitaan asiakkaan ajatuksia ja niihin liittyviä tunteita ja pohditaan vaihtoehtoisia ajatusmalleja, jotka johtavat myönteiseen kokemukseen itsestä ja omasta tulevaisuudesta. Terapeutti on myötäelävä rinnalla kulkija, joka erityisesti kyselemällä ja yhdessä asiakkaan kanssa harjoitellen auttaa häntä löytämään joustavampia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin. Kognitiivisessa terapiassa voidaan hyödyntää monenlaisia hyvin käytännönläheisiä työtapoja. Sen sovelluksia on tutkittu paljon ja ne on tutkimuksissa havaittu hyödyllisiksi mm. ahdistus- ja masennusoireista kärsivien hoidossa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) yhdistelee eri terapiasuuntauksia. Se hyödyntää psykodynaamisen suuntauksen ymmärrystä yksilön kehittymisestä vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja soveltaa kognitiivisia menetelmiä erilaisten toimintatapojen kuvaamisessa ja ymmärtämisessä. KAT:ssa asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä asiakkaan oireita ja kokemusmaailmaa sekä heidän välilleen rakentuvassa suhteessa näyttäytyviä ilmiöitä. Näin syntyy ymmärrys siitä, miten ongelmalliset toimintatavat ovat syntyneet, mitä seurauksia niillä on ja miten niitä voidaan muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi harjoittelemalla arjen tilanteiden ja asiakkaan ja terapeutin välisen keskinäisen vuorovaikutussuhteen avulla.

Hämeenlinna