Integratiivisessa psykoterapiassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman hyvin. Psykoterapiassa asiakas ja terapeutti keskustelevat yhdessä asiakkaan tavoitteista ja hänelle soveltuvista terapeuttisista menetelmistä. Terapiassa tavoitellaan erityisesti itseymmärryksen lisääntymistä ja tunteiden säätelyn kehittymistä. Koska ihmisen suhtautuminen itseensä ja muihin perustuu siihen, mitä hän on aikaisemmissa vuorovaikutussuhteissaan oppinut, on usein tärkeää tunnistaa ja tutkia asiakkaan kokemuksia sekä nykyisissä ihmissuhteissa että menneisyydessä ja myös niitä kokemuksia, joita herää vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa. Integratiivisen psykoterapian yleisimpiä työtapoja ovatkin asiakkaan mielenliikkeiden havainnoiminen ja tutkiminen sekä uusien toimintatapojen kokeileminen ja omaksuminen yhteistyössä terapeutin kanssa. Tässä terapeutit voivat käyttää erilaisia terapeuttisia tekniikoita, kuten harjoituksia tai kotitehtäviä asiakkaan tarpeista ja omista lähtökohdista riippuen.

Integratiivinen psykoterapia painottaa eri suuntauksille yhteisiä muutosta aikaansaavia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Integratiivinen lähestymistapa psykoterapiassa on ennen kaikkea ajattelutapa ja työskentelyorientaatio, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapiatekniikka. Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Tärkeää on terapeutin pyrkimys asettua vuorovaikutukseen sellaisella tavalla, joka on asiakkaan persoonallisuuden, toimintatyylin ja terapian vaiheen perusteella tarkoituksenmukainen.

 

http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/psykoterapia/