Riippuvaisen läheiset hakeutuvat usein ennen riippuvaista itseään terapeuttisen tuen piiriin, mikä voi herättää riippuvaisen itsensäkin hakemaan apua. Läheinen tarvitsee tukea voidakseen elää mahdollisimman normaalia ja rikasta elämää riippuvaisesta läheisestä huolimatta. Tukea tarvitsevat myös riippuvaisen lapset ja ne traumatisoituneet aikuiset, jotka ovat eläneet riippuvaisen vanhemman kanssa.

Etenkin riippuvaisen puoliso tai joku lapsista saattaa sairastua läheisriippuvuuteen. Läheisriippuvuus on sosiaalisen riippuvuuden muoto, joka ymmärretään nimensä vuoksi usein väärin. Jokainen on riippuvainen läheisistä ihmisistä, terveen ja sairaan riippuvuuden välillä on kuitenkin ero. Läheisriippuvuus sairautena on riippuvaisen tunne-elämää ja toimintaa haittaava tila, joka kehittyy altistuttaessa pitkäaikaisesti tunteiden avoimen ilmaisun ja suoran keskustelun estävälle käyttäytymiselle.

Läheisriippuvuuden juuret ovat usein lapsuuden ihmissuhteissa, mutta kuka tahansa voi sairastua läheisriippuvuuteen epäsuotuisassa ympäristössä. Sairastuttava ihmissuhde on usein kotona, mutta se voi olla myös työpaikalla tai muussa yhteisössä. Yhteistä näille ihmissuhteille on tasavertaisen ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen puuttuminen. Läheisriippuvuuteen johtavissa ihmissuhteissa päätökset syntyvät vallankäytön seurauksena. Läheisriippuvuus voi muistuttaa mitä tahansa riippuvuutta pakonomaisuudessaan silloin, kun toisen ihmisen miellyttämisestä, hoitamisesta ja auttamisesta tai kontrolloimisesta tulee elämässä hyvin tärkeää.

Läheisriippuvuuden oireet ovat fyysisiä ja psyykkisiä. Ne ulottuvat sekä tunne-elämään että käyttäytymiseen. Oireita ovat mm. voimakas kontrolloimisen tarve, ylikorostunut vastuullisuus tai vastuuttomuus, masennus, ahdistus, viha, pelkotilat, syömishäiriöt, uupumus ja kehon kiputilat.

Toipumisessa pyritään löytämään arvokas aikuisuus, johon kuuluvat hyvät vuorovaikutussuhteet, kyky kieltäytyä toisten painostuksesta sekä toisten huomioon ottaminen ja hoitaminen itseä uhraamatta. Siihen kuuluvat elämän tarkoituksellisuus, terveet valinnat ja vastuullisuus. Tärkeä on myös tunne siitä, että pystyy itse vaikuttamaan tapahtumiin omalla käyttäytymisellään.

Lisätietoa: www.paihdelinkki.fi, www.al-anon.fi

Porvoo     Helsinki