Psykofyysisessä fysioterapiassa edistetään ihmisen toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Se perustuu teorialle kehon ja mielen jatkuvasta keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen - toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan ottamaan vastuuta kuntoutumisesta, askel askeleelta. Tärkeää on, että asiakas oppii oman kehon kautta vaikuttamaan elämäänsä.

Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan kehon asentoihin, liikkumiseen ja hengitykseen liittyvien kokemusten, tunteiden ja ajatusten merkitys. Työvälineinä ovat esimerkiksi liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, pehmytkudoskäsittelyt sekä vireystason säätelyä ja vuorovaikutusta vahvistavat harjoitukset. Harjoittelun myötä kehittyvät oman kehon ja sen reaktioiden kokeminen, tunnistaminen ja hyväksyminen. Kehotietoisuuden lisääntyessä voi löytää turvallisen kontaktin itseensä, oppia kivun, stressin ja työasentojen säätelyä tai vaihtoehtoisia tapoja liikkua.

Psykofyysinen fysioterapian avulla voidaan hoitaa mm:

  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä, ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriötä
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta tai pelkotiloista aiheutuvia fyysisiä oireita
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • stressioireita, jännittyneisyyttä tai uupumusta
  • unihäiriöitä tai unettomuutta
  • perusliikkumisen ja kehon tiedostamisen vaikeuksia.

Psykofyysistä fysioterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana. Hoidon tavoitteet määräytyvät asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Terapian arvioinnissa korostuu asiakkaan kokema muutos omassa kehossa ja elämässä. Asiakas voi kehon avulla tehtyjen oivallusten kautta löytää elämään uusia selviytymiskeinoja ja toimintamalleja.

Lisätietoa: www.psyfy.net