Hahmo- eli gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt – nykyhetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä.  Tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten, tunteiden ja tekojen tiedostamiseen. Terapian tavoitteena on tiedostaminen, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa terapeutin kanssa ja johtaa kasvuun. Terapiassa asiakas alkaa tiedostaa tapaansa ilmaista tai olla ilmaisematta tunteitaan ja tarpeitaan sekä näiden itsesäätelyä omassa elinympäristössään. Taustalla on hahmoterapian näkemys siitä, että rakennamme ja toteutamme minuuttamme aina suhteessa toisiin ihmisiin. Menneisyyden työstäminen hahmoterapiassa käy käsi kädessä tietoisuuden kanssa siitä, miten asiakkaan aiemmat kiintymyssuhteet ilmenevät nykyisissä ihmissuhteissa, terapiasuhde mukaan lukien. Nykyhetkessä tapahtuva työskentely tarjoaa korvaavan kokemuksen, vahvistaa voimavaroja ja tekee tarpeettomaksi pakoreitit menneisyyteen tai tulevaisuuteen. 

Hahmoterapia on toimintaan ja kokemukseen suuntautuva terapiamuoto, joka ei toteudu pelkän puheen avulla. Terapeutti saattaa ehdottaa kokeiluja, jotka altistavat asiakkaan kokemaan jotain uutta, ei vain puhumaan mahdollisista uusista kokemuksistaan. Koko terapiasuhde voidaan nähdä tällaisena kokemuksena ja joustavana korjaavana suhteena. Kokemukselliset harjoitteet palvelevat prosessia enemmän kuin sisältöä – miten on usein tärkeämpää kuin se, mitä tapahtuu. 

Kehollinen tietoisuus ja ilmaisu mahdollistavat niin menneisyydessä tapahtuneiden traumojen käsittelyn kuin uusien resurssien käyttöönoton. Keho on väylä omaan mieleen ja tunteisiin ja rakentaa sillan sekä omaan elinvoimaan että kykyyn olla yhteydessä muihin.

Hahmoterapiassa painotetaan terapeutin aitoutta, tarkkaa empatiaa ja asiakkaita kunnioittavaa lämpöä.

Lisätietoa: www.hahmoterapia.fi

 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen, myönteinen ja toiveikas tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeisessä terapiassa rohkaistaan asiakasta kehittämään luovia ratkaisuja, mitä edistetään tutkimalla ja hyödyntämällä asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista. Myös haaveista, unelmista ja tavoitteista puhutaan. Menneisyydestä ja sen ikävistä, merkityksellisistä tapahtumista puhutaan siinä määrin, kun on tarpeellista. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana - takapakit eivät ole epäonnistumisia vaan oppimiskokemuksia.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat olleet paremmin hallinnassa tai jokin tavoite on toteutunut, vaikka osaksikin. Tärkeää on kartoittaa asiakkaan vahvuuksia ja tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä ja huomioida nämä. Uusien näkökulmien aktiivisen työstämisen lisäksi olennaista on ideoida terapeutin kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä. Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori ovat tärkeitä ratkaisukeskeisessä terapiassa.

Ratkaisukeskeinen työtapa on konstruktiivinen, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä tai sopimuksia.

Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään ratkaisukeskeisyydessä voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa myös yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa terapiaa on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä kaikille osapuolille.