Neuropsykiatrinen valmennus Nepsy on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on toiminnanohjaukseen liittyviä erityisvaikeuksia. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi. Tällaisia taitoja ovat mm. suunnittelu- ja organisointikyky, aloittamisen ja loppuunsaattamisen kyky ja ajanhallinta.

Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ADHD ja ADD, autismin kirjon häiriöt, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä, mutta käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä piirteitä ja niiden ilmenemismuotoja. Oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat olla myös seurausta vammautumisesta tai sairastumisesta. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa aikuisiällä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamisessa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien asiakkaiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen ja mahdollisimman itsenäisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsestä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen. Valmennuksessa on tärkeää tuottaa asiakkaalle myönteisiä kokemuksia ja hyödyntää asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelee asiakkaan iästä riippuen. Valmentaja voi olla tukemassa nuoren aikuisen itsenäistymisprosessia, kun taas pienen lapsen kanssa valmennuksen tavoitteena voi olla löytää keinoja vanhemmille lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on yleensä mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta.

Lisätietoa: www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi

 

Toimintaterapialla tuetaan asiakasta, jolla on kehityshäiriöstä, sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, osatyökykyiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapiasta.

Toimintaterapeutti käyttää tutkittuja menetelmiä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja tekee sen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi. Toimintaterapeutti osaa muokata fyysistä ja sosiaalista arkiympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessa itsenäisellä ja mielekkäällä tavalla.Tavoitteena on, että asiakas löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestä, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä, opiskella, leikkiä ja viettää rikasta vapaa-aikaa. Keinoja voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen tai arkiaskareiden harjoittelu.

Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemisessa.

Toimintaterapiaan tullaan usein maksusitoumuksella, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös itse maksavana. Kuntoutustarpeen arvioi terveyskeskuksen tai sairaalan toimintaterapeutti ja työryhmä päättää maksusitoumuksen myöntämisestä. Kunnissa ja kaupungeissa, joissa ei ole omaa toimintaterapeuttia, voidaan toimintaterapia-arvio toteuttaa maksusitoumuksella yksityisesti.

Toimintaterapiaan tarvitaan hoitavan lääkärin lähete silloin, kun on kyse lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tällöin apuvälineasioissa asiakas, hänen lähiomaisensa tai kotihoidontyöntekijä voi ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä toimintaterapeuttiin.

Vaikeavammaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksen maksaa KELA, jolloin kuntoutusuunnitelman tekee hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava lääkäri toimintaterapia-arvion pohjalta. Lapsen tai nuoren vanhempi ottaa itse yhteyttä toimintaterapeuttiin ja kysyy vapaata terapiapaikkaa. Maksusitoumuksen järjestyttyä toimintaterapeutti ja asiakas sopivat ensimmäisestä tapaamisesta.

Maksusitoumus määrittelee toimintaterapian toteutusympäristön. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Lisätietoa: www.toimintaterapeuttiliitto.fi

 

 

Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta, nuorta tai aikuista. Puheterapia on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämistä ja käsitteiden selkiyttämistä. Asiakkaan haasteet voivat ilmetä kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Työkentän laajuuden vuoksi monet puheterapeutit ovat erikoistuneet tiettyjen osa-alueiden hoitamiseen.

Terapian keskeisenä lähtökohtana on hyvä ja toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Puheterapian tavoiteena on kehittää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapia kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin ja sisältää:

- tutkimukset ja terapia-arvion
- kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
- yksilö- ja/tai ryhmäterapian
- vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
- puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
- kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen.

Puheterapiatarpeen arviointi on yleensä 1-3 kerran jakso, jonka aikana haastattelun, havainnoinnin ja erilaisten testien avulla luodaan kuva asiakkaan puheesta, kielellisistä taidoista sekä kommunikointikyvystä ja sen vaikutuksesta arjessa selviytymiseen.Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu puheterapiatarpeen arvioon.

Puheterapiassa ohjataan ja tehdään yhteistyötä myös asiakkaan lähiympäristön kanssa. Käytetyt menetelmät riippuvat asiakkaan tilanteesta ja kuntoutustarpeesta. Mikäli asiakas ei kykene kunnolla kommunikoimaan puheen avulla, tutustuttaa terapeutti hänet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten (tuki)viittomiin, esine- tai kuvakommunikaatioon. Terapiassa käytetään aåuna myös tietokone- ja Ipad-sovelluksia.                                                                                                                              
 
Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.
 

Eläinavusteisessa terapiassa asiakkaan ja eläimen välinen vuorovaikutus on olennainen osa hoitoa. Terapeutilla on alan koulutus ja eläin on läpäissyt soveltuvuuskokeet. Terapiaeläin voi olla esimerkiksi koira tai hevonen. Terapiassa eläimestä tulee hoivan antaja, sosiaalisen tuen lähde, jonka hoidossa asiakas tulee kokonaisvaltaisesti hyväksytyksi. Eläimet eivät arvota tai luokittele ketään. Eläin ei myöskään välitä, vaikka asiakkaan toimintakyky ei vastaisi yhteiskunnan normeja. Terapiassa hyödynnetään toimintaa ja siihen liittyvää elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Terapiassa saattaa nousta esiin sellaista tunnetason tietoa, jolle ei ole vielä sanallista ilmaisua.

Koiran läsnäolo terapiassa vähentää sekä ahdistus- että masennusoireilua. Koiran avulla mielenterveyskuntoutuja voi saada uusia ulottuvuuksia toipumisprosessiinsa. Eläin on ehdottoman hienovarainen itseilmaisun ”opettaja” myös aikuisille. Lapsi, nuori tai aikuinen voi ohjatusti ja turvallisesti opetella koiran avulla niin tunne-elämän, sosiaalisen vuorovaikutuksen kuin motorisia tai kielellisiä taitojakin.

Eläinavusteista terapiaa käytetään muun muassa masennuksesta kärsivien, autististen tai fyysisesti vammautuneiden hoidossa. Terapian tavoitteena on asiakkaan emotionaalisen, sosiaalisen, fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen.

Lisätietoa: gcfinland.fi, hevostoiminta.net, suomenratsastusterapeutit.fi, kasvatus-kuntoutuskoirat.fi