Aidant-verkoston auttamisen ammattilaiset sitoutuvat: 

  • Kunnioittamaan asiakkaan tietämystä, pätevyyttä, kokemusta ja elämänkatsomusta. Luottamaan asiakkaan kyvykkyyteen ratkaista ongelmia ja kasvaa ihmisenä.
  • Sopimaan avoimesti asiakkaan kanssa palvelun ehdoista, kulusta ja menetelmistä. Tiedostamaan vastuunsa asiakkaaseen nähden palvelun kaikissa vaiheissa, myös asiakassuhteen päätyttyä.
  • Käsittelemään asiakastietoja luottamuksellisesti ja erityistä huolellisuutta noudattaen. Noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää henkilötietojen käsittelytapaa. Perehtymään omaa työtä koskeviin lakeihin ja viranomaismääräyksiin ja noudattamaan niitä työssä. Ilmoittamaan asiakkaalle lakiin perustuvista salassapitovelvollisuuden rajoituksista.
  • Kunnioittamaan jokaisen ihmisen perusoikeuksia, arvokkuutta ja arvoa ja työskentelemään näiden kehittämiseksi. Kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti ja ketään syrjimättä. Olemaan käyttämättä väärin asiakassuhteessa syntynyttä luottamusta tai riippuvuutta.
  • Toimimaan koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisen kyvykkyytensä rajoissa ja arvioimaan realistisesti pätevyyttään asiakkaan tarpeisiin nähden. Etsimään ammatillista tukea ja apua asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseksi vaikeassa tilanteessa ja tarvittaessa ohjaamaan asiakas asianmukaisen palvelun piiriin.

 

Aidant-verkoston ammattilaiset sitoutuvat ammatillisessa kehittymisessä: 

  • Kehittämään jatkuvasti omaa ammattitaitoa ja –pätevyyttä. Arvioimaan omaa pätevyyttä työtehtäviä vastaanotettaessa ja palveluita tarjottaessa.

  • Osallistumaan työnohjaukseen ja kehittämään integratiivisia työskentelytapoja ja käytännön menetelmiä asiakkaiden parhaaksi. Jakamaan omaa osaamista työnohjauksessa ja osallistumaan aktiivisesti vertaistukiprosessiin.
  • Arvostamaan omaa ja kollegoiden ammattitaitoa ja pätevyyttä.