Tutustu työnohjaaja, terapeutti Tarja Lounasmeren vastauksiin työnohjausta koskeviin kysymyksiin - ja innostu työsi kehittämisestä!

 

Mitä työnohjaus on? Työnohjaus on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista ohjattua toimintaa, joka liittyy aina työhön. Parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan työnohjaus on säännöllistä ja ennaltaehkäisevää, mutta myös kriisityönohjaukset ovat tavallisia. Työnohjauksen voi määritellä myös olevan ohjattavan ammatillisen identiteetin tukemista ja vahvistamista.

Työnohjauksen kohteena ei ole ohjattava, vaan työntekijän ja hänen työtehtäviensä ja/tai työorganisaationsa välinen suhde. Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskustella työasioista syvällisemmin kuin työpäivien aikana tyypillisesti on aikaa. Työnohjaus on aina tavoitteellista ja luottamuksellista.

Kenelle työnohjausta voi suositella? Alkujaan työnohjausta on käytetty hoito- ja sosiaalityössä, mutta sittemmin se on levinnyt laajalti eri aloille, myös kaupan ja teollisuuden aloille. Siitä on hyötyä hyvin erilaisissa työyhteisöissä ja erilaisissa työyhteisötilanteissa.

Mihin tilanteeseen työnohjaus voi sopia? Työnohjausta voi käyttää oman työtilanteen jäsentämiseen ja tarkasteluun, työmotivaation ylläpitämiseen, pelisääntöjen määrittelyyn, perustehtävän läpikäymiseen tai uudelleenmäärittelyyn, potilas- ja asiakastapauksien käsittelyyn, kriisi- ja konfliktitilanteiden läpikäytiin tai esimerkiksi työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Kulu vai investointi? Parhaimmillaan työnohjaus vahvistaa työntekijän toiveikkuutta, sinnikkyyttä, optimismia ja hallinnantunnetta työssä. Voimavarat tunnistamalla ja niitä vahvistamalla työmotivaatio ja toimeenpanokyky lisääntyvät. Työnohjauksen kautta työntekijälle voi syntyä halu satsata työhön ja sen tekemisestä saa enemmän irti kuin vain palkan. Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuva työ voi parhaimmillaan olla työtekijälleen palkitsevaa ja motivoivaa, mutta pahimmillaan psyykkisesti kuormittavaa. Työnohjauksella on paitsi työn laatua kohottava ja ammatti-identiteettiä vahvistava merkitys, myös tärkeä työsuojelullinen, työntekijöiden jaksamista lisäävä vaikutus. Työnohjaus on kustannustehokasta investointia tulevaisuuteen!